เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1514
วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินค้า โดยมีการจัดตั้งหน่วยขายสินค้าออกเป็นหลายหน่วย และ
แยกออกไปขายตามหน่วย จึงมีความจำเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
ในเดือน ธันวาคม 2544 เล่มที่ 1 ใช้เลขที่ 001 - 003
เล่มที่ 2 ใช้เลขที่ 051 - 055
เล่มที่ 3 ใช้เลขที่ 0101 - 0113
ในเดือน มกราคม 2545 เล่มที่ 1 ใช้เลขที่ 004 - 007
เล่มที่ 2 ใช้เลขที่ 056 - 059
บริษัทฯ จึงขอหารือว่าสามารถออกใบกำกับภาษีหลายเล่มพร้อมกันตามตัวอย่างได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้า บริษัทฯ จะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่
ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายการถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร แม้การออกใบกำกับภาษีจะออกพร้อมกันหลายเล่มเป็นเหตุให้เลขที่ของใบกำกับภาษีไม่
เรียงกันตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ ก็สามารถกระทำได้
เลขตู้: 67/32831


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020