เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1310
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2, มาตรา 80
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้มีหนังสือหารือว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับจ้างดูแลระบบใน
ประเทศไทยกับผู้จ่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ในฐานะผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาสถานที่พร้อมติดตั้ง
ระบบเน็ตเวิร์คในประเทศไทย และไม่สามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้ในทางใด ๆ หรือโดยวิธีใด ๆ
ทั้งสิ้น การดูแลการควบคุมรวมถึงการเปิดหรือปิดระบบต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่จะต้องดำเนินการ
เอง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดหาพนักงานรับจ้างอิสระเป็นตัวแทนบริษัทฯ
ปฏิบัติงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ว่าจ้าง ควบคุมดูแล
ระบบเน็ตเวิร์คในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่จัดทำและพัฒนาโปรแกรม
Software และ Applications โดยต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างได้ใช้กับระบบเน็ตเวิร์คในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ หารือว่ารายได้จากการให้บริการดังกล่าว เป็นการให้บริการที่กระทำใน
ราชอาณาจักรและได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด บริษัทฯ ได้รับสิทธิเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณภาษีตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คในประเทศไทยให้ต่อเชื่อมเข้ากับ
ระบบของผู้ว่าจ้างที่มีอยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีหน้าที่จัดทำและพัฒนา Software และ
Applications เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นการให้บริการใน
ราชอาณาจักร จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 และมาตรา
80 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32815


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020