เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1515
วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าอากรและค่าปรับของกรมศุลกากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (6)
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ตัดโลหะ รับจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่โดยมีการร่วมทุนกับต่างประเทศ
ในการประกอบกิจการ บริษัทฯ จำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบ เช่น อุปกรณ์หรืออะไหล่จากต่างประเทศ ในปี
2537 - 2540 บริษัทฯ ได้นำเข้าวัตถุดิบ โดยผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศได้ส่งสินค้ามามากกว่ารายการที่
แสดงไว้ในเอกสารการนำเข้าเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร กรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบและประเมิน
อากรที่จ่ายขาดและค่าปรับเป็นจำนวน 3,039,809 บาท บริษัทฯ หารือว่า รายจ่ายตามใบเสร็จของ
กรมศุลกากรที่เรียกเก็บค่าอากรที่ชำระขาดและค่าปรับ บริษัทฯ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร และ
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 10/2528 เรื่อง เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และค่าปรับ
ทางอาญาตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ถูกต้อง
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบโดยชำระค่าอากรขาดไป และกรมศุลกากรทำการประเมินอากร
เพิ่มขึ้นพร้อมค่าปรับ ตามข้อเท็จจริงข้างต้นบริษัทฯ มีสิทธินำอากรที่ชำระเพิ่มและค่าปรับตามกฎหมาย
ศุลกากร มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32832


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020