เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2502
วันที่: 14 มีนาคม 2546
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์บนคำขอใช้บริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 121
ข้อหารือ: รัฐวิสาหกิจ (ก) ได้หารือกรณีการปิดอากรแสตมป์บนคำขอต่าง ๆ ที่ (ก) ได้จัดให้
ผู้ใช้บริการกรอกคำขอก่อนใช้บริการของ (ก) ดังนี้
1. กรณี (ก) ให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการโดยจัดให้ผู้ใช้บริการกรอกคำขอก่อนใช้บริการ
แต่ไม่ได้มีการจัดทำสัญญาใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คำขอใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ระบบอัตโนมัติประเภทเรียกเข้าเก็บเงินปลายทาง ซึ่ง (ก) มีความเห็นว่าการกรอกคำขอก่อนใช้บริการ
เป็นเพียงคำเสนอขอใช้บริการ จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
2. กรณี (ก) ให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการโดยจัดให้ผู้ใช้บริการกรอกคำขอก่อนใช้บริการ
และมีการทำสัญญาการใช้บริการด้วย เช่น คำขอใช้บริการ CAT 400 และสัญญาการใช้บริการ CAT
400 ซึ่ง (ก) มีความเห็นว่าการกรอกคำขอก่อนใช้บริการเป็นเพียงคำเสนอขอใช้บริการ จึงไม่ต้อง
ปิดอากรแสตมป์เช่นเดียวกับข้อ 1.
อย่างไรก็ดี หากการใช้บริการต่างๆ ตามคำขอดังกล่าวจะต้องปิดอากรแสตมป์ (ก) ขอให้
กรมสรรพากรงดเว้นการปิดอากรแสตมป์สำหรับคำขอใช้บริการต่างๆ ที่ (ก) จัดให้ผู้ใช้บริการกรอก
คำขอก่อนใช้บริการด้วย ซึ่ง (ก) ได้ส่งคำขอดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
แนววินิจฉัย: 1. กรณีคำขอใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบอัตโนมัติประเภทเรียกเข้าเก็บเงิน
ปลายทาง ไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารที่อยู่ในบังคับต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
2. กรณีคำขอเช่าใช้บริการ CAT400 ไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารที่อยู่ในบังคับต้องปิดแสตมป์
บริบูรณ์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์
3. กรณีสัญญาการใช้บริการ CAT400 เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นตราสารที่อยู่ในบังคับต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามลักษณะแห่ง
ตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดย (ก) ผู้รับจ้างเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียอากร และไม่อยู่ใน
ข้อยกเว้นที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึง
ไม่มีอำนาจยกเว้นการเสียอากรให้แก่ (ก) แต่อย่างใด
เลขตู้: 66/32311


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020