เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2986
วันที่: 26 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, มาตรา 65 วรรคสาม
ข้อหารือ: บริษัท ก. ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารหนี้จากการซื้อ
สิทธิการเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาเงินกู้เพียงอย่างเดียวโดยมิได้ประกอบกิจการค้าอื่นใด บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิ
การเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท ซ. ซึ่งได้กู้เงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ส. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ.
ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกปิดกิจการไปในช่วงปี 2540 โดยบริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวจากกองทุนรวมแกมม่า ซึ่งเป็นผู้ประมูลสินทรัพย์ดังกล่าวมาจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.)
การรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว บริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯ ต้องนำส่วนต่างระหว่างราคา
มูลหนี้กับราคาซื้อหนี้สุทธิมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้เกณฑ์สิทธิตาม
มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้เลยนับแต่
รับโอนสิทธิเรียกร้องมา เนื่องจากลูกหนี้มีหนี้สินอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดี
ฟ้องร้องในศาลหลายคดี
บริษัทฯ จึงขออนุมัติให้บริษัทฯ ใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยขอเริ่มจากรอบระยะเวลาบัญชีปี 2545 เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย: 1. การโอนขายสิทธิตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ผู้รับโอนจะต้องนำส่วนต่างระหว่าง
ราคามูลหนี้กับราคาซื้อหนี้สุทธิมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยนำมาเฉลี่ยตามสัดส่วนระหว่างราคามูลหนี้กับราคาซื้อหนี้สุทธิของลูกหนี้แต่ละราย
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมาจากกองทุนรวมแกมม่า ซึ่งเป็นผู้ประมูลสินทรัพย์
มาจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.) อีกทอดหนึ่ง และประกอบกับบริษัทฯ ยัง
เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องไม่ได้เลยเนื่องจากลูกหนี้มีหนี้สินอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่
ในระหว่างการถูกดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลหลายคดี กรณีจึงอนุมัติให้บริษัทฯ ผู้รับโอนใช้เกณฑ์เงินสดใน
การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับส่วนต่างระหว่างราคามูลหนี้กับราคาซื้อหนี้สุทธิ
จากการรับโอนสิทธิตามสัญญาเงินกู้ได้ ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2545 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากเกณฑ์สิทธิ
เป็นเกณฑ์เงินสด โดยให้ถือปฏิบัติสำหรับรายรับตั้งแต่เดือนภาษีมกราคม 2545 เป็นต้นไป ตามมาตรา
91/8 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32342

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020