เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2968
วันที่: 26 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายจากการจ่ายเงินตามสัญญาค้ำประกัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13)
ข้อหารือ: บริษัท ท. ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทเส้นใยสังเคราะห์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ในช่วงปี 2532 และ 2533 บริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิตเส้นใยประดิษฐ์วิสโคสเรยอนเพื่อ
การส่งออก จึงได้เปิดตลาดส่งออกใหม่ในหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศอินเดียและประเทศ
อินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้ส่งรองประธานของบริษัทฯ คือ นาย P เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดในการดำเนิน
ธุรกิจและเจรจากับคู่ค้าในนามของบริษัทฯ ซึ่งในการดำเนินการใบผ่านภาษีอากร บริษัทฯ ได้ออกหนังสือ
ค้ำประกันให้ไว้กับกรมสรรพากรเพื่อค้ำประกันการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของ นาย P ต่อมา
บริษัทฯ ถูกกรมสรรพากรฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลาง เพื่อให้รับผิดต่อกรมสรรพากรในฐานะ
เป็นผู้ค้ำประกัน นาย P ตามหนังสือค้ำประกันฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 และต่อมาศาลฎีกาได้มี
คำพิพากษาถึงที่สุดพิพากษาให้บริษัทฯ รับผิดค่าภาษีอากรของบริษัท อ. ซึ่ง นาย P มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
ดังกล่าวตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต่อกรมสรรพากร และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินตาม
คำพิพากษาดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรไปแล้ว บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การจ่ายเงินค่าภาษีตาม
คำพิพากษาดังกล่าว สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ชำระให้แก่กรมสรรพากรได้
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ได้เข้าทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน นาย P กับกรมสรรพากร เพื่อชำระ
หนี้ภาษีอากรที่ นาย P มีหนี้ภาษีอากรค้างชำระไม่ว่าในฐานะส่วนตัวของ นาย P เอง หรือในฐานะที่
นาย P ต้องชำระแทนผู้อื่น หากบริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้ภาษีดังกล่าวไปแทน นาย P ตามสัญญาค้ำประกัน
รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่มิได้เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ รายจ่ายดังกล่าวเข้าลักษณะเป็น
รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ เป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65
ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32337

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020