เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2971
วันที่: 26 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13), มาตรา 65 ตรี (18)
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรจังหวัดได้รับหนังสือหารือจากบริษัท บ. กรณีรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิและเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัด
ชัยนาท
2. บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ล่าช้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
จึงคิดค่าปรับและดอกเบี้ยโดยหักจากเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้บริษัทฯ โดยออก
หนังสือรับรองการหักเงินไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
3. บริษัทฯ ว่าจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ทำการวิเคราะห์สาเหตุของความสั่นสะเทือนของ
ระบบการทำงานของเครื่องจักร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ หักเงินค่าจ้างจากเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าให้บริษัทฯ และออกหนังสือรับรองการหักเงินพร้อมใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ได้ออก
ใบเสร็จรับเงิน
4. บริษัทฯ หารือว่าหนังสือรับรองการหักเงินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ออกให้บริษัทฯ นำมาเป็น
หลักฐานในการบันทึกบัญชีได้หรือไม่ และรายจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายไปดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: รายจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เป็นค่าปรับ ดอกเบี้ย จากความล่าช้าใน
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าจ้างในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความสั่นสะเทือนของระบบ
การทำงานของเครื่องจักร หากพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ ได้จ่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ย่อมสามารถนำ
รายจ่ายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม
ตามมาตรา 65 ตรี (13) และ (18) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32335

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020