เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2804
วันที่: 20 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในกรณีรัฐวิสาหกิจแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 40, มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: ธนาคารฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารให้แก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แล้ว ธนาคารฯ จึงขอหารือว่า ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย: การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่ในปัจจุบันได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีฐานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา
39 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อธนาคารฯ ในฐานะเป็น
องค์การของรัฐบาลได้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทมหาชนดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1
ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32325


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020