เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2576
วันที่: 17 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหนังสือรับรองกิจการร่วมค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ข้อหารือ: กิจการร่วมค้าฯ ได้ทำการรับเหมาก่อสร้างโครงการวงแหวนอุตสาหกรรมจากกรมโยธาธิการ
และเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 กำหนดมาตรการเพื่อเสริม
สภาพคล่องพร้อมกับแนวทางปฏิบัติ โดยในข้อ 1.5 ของมาตรการดังกล่าว ได้กำหนดให้ส่วนราชการ
พิจารณาแก้ไขสัญญาตัดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานออกจากสัญญาจ้าง เฉพาะผู้รับจ้างที่เป็น
ผู้ประกอบการคนไทยหรือกิจการร่วมค้านิติบุคคลสัญชาติไทย กิจการร่วมค้าฯ จึงขอให้กรมสรรพากรออก
หนังสือรับรองว่า กิจการร่วมค้าฯ เป็นกิจการร่วมค้านิติบุคคลสัญชาติไทย
แนววินิจฉัย: กิจการร่วมค้าฯ เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในฐานะเป็นหน่วยภาษีเช่นเดียวกับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจกรมสรรพากรในการออกหนังสือรับรองกรณีเป็นกิจการร่วมค้า
นิติบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใด
เลขตู้: 66/32321

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020