เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2572
วันที่: 17 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่งเงินไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70, มาตรา 77/1(10), มาตรา 83/6(2)
ข้อหารือ: 1. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม ตรวจตราและติดตั้งเครื่องจักร
เครื่องใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งโครงการของหน่วยงานราชการและเอกชน ในการดำเนินงาน
ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์สื่อสัญญาณ บริษัทฯ จึงเช่าเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าว
จากบริษัทผู้ให้เช่าในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และมิได้มี
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทยแต่อย่างใด
2. บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการส่งวิศวกร
ผู้ชำนาญงานมาให้คำปรึกษาและแนะนำในประเทศไทยและส่งใบแจ้งหนี้เป็นค่า Supervisor Fee มา
เก็บเงินในเวลาต่อมา บริษัทแม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยแต่การดำเนินธุรกรรมต่างๆ
มิได้กระทำผ่านทางสถานประกอบการถาวรแต่อย่างใด
3. กรณีหากบริษัทฯ ชำระเงินค่าเช่าเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ฯ ตาม 1. ให้แก่บริษัทผู้ให้เช่า
ในประเทศสิงคโปร์และชำระเงินค่าบริการ (Supervisor Fee) ตาม 2. ให้แก่บริษัทแม่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น บริษัทฯ ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรและต้องนำส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีเงินค่าเช่าอุปกรณ์ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ เมื่อผู้ให้เช่ามิได้เข้ามา
ประกอบกิจการในประเทศไทยและไม่มีสถานประกอบการถาวรอยู่ในประเทศไทย บริษัทผู้ให้เช่าใน
ประเทศสิงคโปร์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ตามข้อ 5 และ ข้อ 7
วรรคแรก แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ดังนั้น
เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินค่าเช่าออกไปให้แก่ผู้ให้เช่าในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
2. กรณีตาม 1. และ 2. การที่บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์และค่า Supervis or Fee ให้
แก่บริษัทต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง
เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการในต่างประเทศและมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ตามมาตรา
83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้จึงมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสีย โดยใช้แบบแสดงรายการ ภ.พ.36
3. กรณีตาม 2. หากการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ดังกล่าว
มีลักษณะเป็นการให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีสิทธิหวงกันแล้ว ค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว (Supervisor
Fee) ย่อมเข้าลักษณะเป็น "ค่าสิทธิ" ตามข้อ 12 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
เลขตู้: 66/32317

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020