เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2984
วันที่: 26 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินได้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41 วรรคหนึ่ง, มาตรา 47, มาตรา 50(1), มาตรา 63
ข้อหารือ: กรณีบริษัท ท. ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งออก โดยมีบริษัทในประเทศอังกฤษเป็น
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัทในประเทศอังกฤษได้ส่งผู้แทนซึ่งเป็นคนสัญชาติอังกฤษมาทำหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการในประเทศไทย มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ โดยผู้แทนจะทำงานต่อเนื่องในประเทศไทย
คราวละประมาณ 3 เดือน แล้วจึงกลับไปปฏิบัติงานที่ประเทศอังกฤษประมาณ 3 สัปดาห์ ผู้แทนจะกลับมา
ประเทศไทยประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงไปปฏิบัติงานที่ประเทศจีนประมาณ 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากบริษัท
อังกฤษมีสาขาอีกหนึ่งแห่ง ณ ประเทศจีนหลังจากนั้นผู้แทนจึงกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยต่อ โดย
การปฏิบัติงานจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีปฏิทิน รวมแล้วเกิน 183 วัน
ผู้แทนจะได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ ในประเทศไทย และยังได้รับเงินเดือนจากบริษัทใน
ประเทศอังกฤษอีกด้วย โดยเงินเดือนดังกล่าวจ่ายที่ประเทศอังกฤษ ไม่มีการโอนเข้ามายังประเทศไทย
แต่อย่างใด บริษัทฯ หารือว่า
1. ผู้แทนต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากประเทศอังกฤษ มารวมคำนวณเป็นเงินได้ในปีภาษีที่ผู้แทน
อยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วันใช่หรือไม่ และจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินได้อย่างไร ทั้งจำนวน
หรือบางส่วน เพราะผู้แทนไม่ได้มีหน้าที่การงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ยังมีหน้าที่การงาน ใน
ประเทศจีนด้วย
2. ถ้าผู้แทนถูกหักภาษีที่ประเทศอังกฤษแล้วในอัตราร้อยละ 40 ผู้แทนสามารถนำเงินภาษีที่ถูก
หักไว้แล้วดังกล่าวมาเป็นเครดิตภาษีในประเทศไทยได้หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์ในการนำเครดิตภาษีนี้มา
ใช้อย่างไร และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
3. บริษัทฯ จะต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนอย่างไร การหักลดหย่อนของ
ผู้แทน จะหักอะไรได้บ้าง เนื่องจากครอบครัวของผู้แทนอยู่ในประเทศอังกฤษ และต้องใช้หลักฐานอะไร
บ้าง
4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ถ้าผู้แทนต้องนำเงินได้จากบริษัทอังกฤษและบริษัทฯ มารวม
คำนวณในแบบแสดงรายการ และใช้เครดิตภาษีของทั้ง 2 แหล่งเงินได้รวมกันแล้ว มีภาษีที่จะได้รับคืน
ผู้แทนสามารถขอคืนภาษีในส่วนเกินทั้งจำนวนได้หรือไม่ หรือจะขอคืนได้เฉพาะในส่วนที่ถูกหักไว้ ณ
แหล่งเงินได้ในประเทศไทยเท่านั้น
แนววินิจฉัย: 1. กรณีผู้แทนจากประเทศอังกฤษเข้ามาทำงานบริหารให้กับบริษัทฯ ในประเทศไทยจะต้องนำ
เงินได้ดังกล่าวทั้งที่จ่ายจากบริษัทฯ และจากประเทศอังกฤษมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีในประเทศไทย
เพราะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะได้นำเงินได้ในประเทศอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ และไม่ว่าผู้แทน
ดังกล่าวอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลารวมกันเกิน 183 วันในปีปฏิทินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เนื่องจาก
เงินได้จ่ายโดยนายจ้างซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร อังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ข้อ 16 บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ ประเทศไทยจึงมีสิทธิเก็บภาษี
จากเงินได้ดังกล่าวได้
2. ผู้แทนดังกล่าวมีสิทธินำภาษีเงินได้ที่เสียจริงในประเทศอังกฤษมาเป็นเครดิตต่อภาษีใน
ประเทศไทยได้ ตามข้อ 23 การขจัดการเก็บภาษีซ้อน แห่งอนุสัญญาฯ ดังกล่าว โดยต้องแนบหลักฐาน
การเสียภาษีในประเทศอังกฤษด้วย
3. บริษัทฯ มีหน้าที่คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อจ่ายเงินเดือนให้ผู้แทนจากประเทศอังกฤษ โดยมีสิทธิหักลดหย่อนได้ตามมาตรา 47 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
4. หากผู้แทนจากประเทศอังกฤษชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษีแล้ว มีภาษีที่ชำระไว้เกินกว่า
ภาษีที่จะต้องเสีย ย่อมมีสิทธิขอคืนได้ ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32340


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020