เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2970
วันที่: 26 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอเปลี่ยนหนังสือสัญญาค้ำประกันการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41 วรรคหนึ่ง, กฎกระทรวง ฉบับที่ 238 (พ.ศ. 2545)ฯ
ข้อหารือ: กรณีบริษัท A บริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอคืนสัญญาค้ำประกันที่ค้ำประกันการ
ชำระภาษีแทนผู้ชนะเลิศซึ่งได้มีการถ่ายทำการแข่งขันเกมส์โชว์ ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2545
สัญญาค้ำประกันดังกล่าวได้ค้ำประกันการชำระภาษีของผู้ชนะเลิศในการถ่ายทำการแข่งขัน
เกมส์โชว์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่จะได้รับเงินได้พึงประเมินจากการเป็นนักแสดงสาธารณะในประเทศไทย
เพื่อขอรับใบผ่านภาษีอากร ตามมาตรา 4 ทวิ และมาตรา 4 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องคำนวณ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งต่อมาได้มี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 238 (พ.ศ. 2545)ฯ ให้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10.0 จึงหารือ
ว่า บริษัทฯ จะขอคืนสัญญาค้ำประกันที่ได้ค้ำประกันการชำระภาษีเงินได้แทนผู้ชนะเลิศดังกล่าว แล้วใช้
สัญญาค้ำประกันการชำระภาษีที่คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 10.0 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 238 (พ.ศ.
2545)ฯ แทนฉบับเดิม ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีผู้มีเงินได้ชาวต่างประเทศซึ่งยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษี จึงมีความจำเป็นต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้เป็นการล่วงหน้าตามแบบ ภ.ง.ด.93 แสดงเงินได้ที่ได้รับจากหน้าที่งาน
หรือกิจการที่ทำในประเทศไทยในระหว่างเดือนมิถุนายน 2545 - เดือนกรกฎาคม 2545 และต้อง
คำนวณภาษีตามมาตรา 48 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ณ วันที่ยื่นแบบฯ และจัดให้มีสัญญาค้ำประกันเพื่อค้ำประกันภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ดังกล่าว สำหรับกรณีตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 238) พ.ศ.2545 ฯ กรณีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย สำหรับการจ่ายค่าแสดงให้แก่นักแสดงสาธารณะซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ และได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ในประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำ
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยฯ
ให้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10.0 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ 28 กันยายน 2545 ดังนั้น เมื่อมีการจ่ายเงินได้จริงในเดือน
ธันวาคม 2545 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว บริษัท B ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศไทย จึง
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2545 ฯ หากได้มีการหักภาษี ณ
ที่จ่ายนำส่งถูกต้องตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 238)พ.ศ.2545 ฯ แล้ว ก็ไม่มีกรณีที่จะต้องค้ำประกันอีก
ต่อไป
เลขตู้: 66/32334

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020