เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10665
วันที่: 6 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ปิกอัพ
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ต. เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย มีแผนการประกอบธุรกิจสำหรับรถยนต์ปิกอัพ
เพื่อการส่งออกของกลุ่ม ซึ่งได้ย้ายฐานการผลิตรถยนต์ปิกอัพมายังประเทศไทย โดยจะเริ่มการส่งออกใน
ปี พ.ศ. 2546 มีข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
1. บริษัท อ. ประเทศญี่ปุ่นและบริษัท J ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ร่วมกัน
ลงทุนทำการวิจัย ออกแบบและพัฒนารถยนต์ปิกอัพรุ่นใหม่ ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อจำหน่ายใน
ประเทศและส่งออก
2. รถยนต์ปิกอัพที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกนั้น บริษัท อ. ประเทศญี่ปุ่นและบริษัท J
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตกลงร่วมกันเป็นเจ้าของสิทธิในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ปิกอัพที่ได้วิจัย
ออกแบบและพัฒนาร่วมกัน และจะแยกตลาดออกจากกันเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก
3. กระบวนการผลิตรถยนต์ปิกอัพเพื่อจัดจำหน่าย มีขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการดังนี้
3.1 บริษัท E จะเป็นผู้นำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ จัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนภายในประเทศ
และจำหน่ายชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทั้งหมดให้แก่บริษัท J เพื่อผลิตรถยนต์ปิกอัพหลายยี่ห้อออกมาจาก
โรงงานของบริษัท J และบริษัท J จะแยกจำหน่ายให้แก่บริษัท E สำหรับรถยนต์ปิกอัพจำหน่ายให้แก่
บริษัท C สำหรับรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อเชฟโรเลต และส่งออกเองในยี่ห้อเชฟ*โรเลตโฮล*เดน และโอเปิล
3.2 กรณีรถยนต์ปิกอัพ บริษัท E ซึ่งเป็นผู้รับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนและรถยนต์ปิกอัพ
สำเร็จรูป และรับผิดชอบการส่งมอบรถยนต์ปิกอัพ จึงจำเป็นต้องรับซื้อรถยนต์ปิกอัพจากบริษัท J มาเพื่อ
ทำการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการตกแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า ก่อนที่จะจำหน่ายและส่งมอบรถยนต์ปิกอัพให้แก่บริษัท M เพื่อส่งออก และบริษัท
M จะจำหน่ายให้แก่บริษัท ต. เพื่อจำหน่ายในประเทศ
บริษัท ต. จึงหารือว่า กรณีบริษัท J ซื้อชิ้นส่วนจากบริษัท E เพื่อผลิตรถยนต์ปิกอัพตามสิทธิ
การผลิตและจำหน่ายของตนเอง และขายรถยนต์ปิกอัพสำเร็จรูปให้บริษัท E เป็นการขายรถยนต์ปิกอัพ
สำเร็จรูป หรือเป็นการรับจ้างประกอบรถยนต์ปิกอัพสำเร็จรูปและจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัท J ผลิตรถยนต์ปิกอัพตามสิทธิการผลิตและจำหน่ายของตนเอง และทำสัญญาขาย
รถยนต์ปิกอัพสำเร็จรูปให้บริษัท E ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 65/32099


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020