เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11044
วันที่: 24 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรายได้จากการขายรังนก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
ข้อหารือ: กรณีบุคคลธรรมดามีเงินได้จากการขายรังนกอีแอ่นในท้องที่อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งนกอาศัยและทำรังอยู่ในอาคารบ้านเรือนของบุคคล มิใช่นกที่อาศัยบนเกาะหรือในที่
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้หรือไม่ หรือต้องหัก
ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
แนววินิจฉัย: กรณีบุคคลธรรมดามีเงินได้จากการขายรังนกอีแอ่นตามข้อเท็จจริง เงินได้ดังกล่าวเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาได้ร้อยละ 85 การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ตามมาตรา 8(38) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 หรือจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรโดย
ให้นำมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ตามมาตรา
8 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
เลขตู้: 65/32155


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020