เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10883
วันที่: 18 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนของแพทย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(6)
ข้อหารือ: นาย ช. มีอาชีพรับราชการตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับ
เงินเดือนประจำ และได้ทำสัญญากับบริษัทผู้ว่าจ้าง เพื่อทำการดูแลให้การบำบัดกลุ่มผู้ที่มีอาการปวดต่างๆ
(โดยใช้หลักกายภาพบำบัด) ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทผู้ว่าจ้าง เช่น ไมเกรน ปวดหลัง ปวดเข่า ปวด
ข้อ ฯลฯ โดย นาย ช. จะจัดเตรียมเครื่องมือและยาพร้อมนักกายภาพบำบัด เพื่อให้บริการคนไข้ซึ่งเป็น
พนักงานของบริษัทผู้ว่าจ้างเฉลี่ยประมาณ 40 คน ต่อเดือน โดยให้บริการที่ห้องพยาบาลของบริษัท
ผู้ว่าจ้าง ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และบริษัทผู้ว่าจ้างจ่าย
ค่าตอบแทนตามอาการความยากง่ายของคนไข้ ไม่มีการกำหนดเงินค่าตอบแทนขั้นต่ำ นาย ช. ได้
เรียกเก็บเงินและออกใบรับเงินให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้าง จึงขอทราบว่า เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท
ผู้ว่าจ้างเป็นเงินได้จากการประกอบโรคศิลปตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีเงินค่าตอบแทน ที่ นาย ช. ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/32137


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020