เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10882
วันที่: 18 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนของแพทย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1)
ข้อหารือ: กรณีแพทย์ที่ทำงานประจำในคณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการ
ชันสูตรพลิกศพ ซึ่งบางครั้งเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจ่ายเป็นรายครั้ง หลังจากได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายซึ่งต้องมีใบมรณบัตร
ถูกต้องตามอัตราดังนี้
1. กรณีชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ได้รับค่าตอบแทนแต่ละครั้งไม่เกิน 800 บาทต่อคน
2. กรณีชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาล ได้รับค่าตอบแทนศพละไม่เกิน 500 - 2,000 บาท
จึงขอหารือว่าเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด
แนววินิจฉัย: กรณีแพทย์ปฏิบัติงานประจำที่คณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการ
ชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมเป็นรายครั้งหลังจากได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว จากคณะฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นรายได้พิเศษที่ได้รับจากสถานพยาบาลที่ตนทำงานอยู่ ดังนั้น ค่าตอบแทนที่
ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/32136


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020