เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10880
วันที่: 18 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอคืนภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 60
ข้อหารือ: 1. นาย ส. มีเงินได้ค่าเช่าที่ดินซึ่งรับล่วงหน้าเป็นเวลา 15 ปี ในปี พ.ศ. 2540
จำนวนเงิน 25,000,000 บาท ผู้มีเงินได้ไม่เคยมีเงินได้ประเภทนี้มาก่อนและได้รับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าที่ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ให้เฉลี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงิน
1,250,000 บาท ตามจำนวนปีที่รับล่วงหน้า แล้วยื่นเสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.93 สำหรับปีภาษี พ.ศ.
2540 ถึง 2555 โดยนำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายมาเฉลี่ยแต่ละปีแล้วเครดิตภาษี เมื่อสิ้นปี
ภาษี พ.ศ. 2540 นาย ส. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และนำยอดที่จ่ายล่วงหน้าเฉลี่ยตามแบบ ภ.ง.ด.93
มาเครดิตภาษี โดยปฏิบัติเช่นนี้มาจนถึงปีภาษีปัจจุบัน
2. ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 นาย ส. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ากรอกแบบ
ไม่ถูกต้อง เพราะได้นำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย มาเฉลี่ยเป็นเครดิตภาษีผิด ซึ่งที่ถูกต้องจะ
ต้องนำมาเครดิตภาษีทั้งจำนวนตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2540 และได้ให้ นาย ส. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93
เพิ่มเติม โดย นาย ส. ได้แก้ไขแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี พ.ศ. 2544 และยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ปีภาษี
พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2555 ชำระภาษีเพิ่มเติม จำนวนเงิน 1,208,333.29 บาท พร้อมยื่นแบบ
ภ.ง.ด.90 ปีภาษี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 เพิ่มเติมแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2545
ผู้มีเงินได้จึงขอขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี พ.ศ. 2540 เพื่อขอคืนภาษี
จำนวนเงิน 1,208,333.33 บาท เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง และผู้มีเงินได้มี
ความบริสุทธิ์ใจในการเสียภาษีจำนวนมากให้รัฐด้วยดีเสมอมา
แนววินิจฉัย: กรณี นาย ส. มีเงินได้จากค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นเงิน
25,000,000 บาท ในปีภาษี พ.ศ. 2540 นาย ส. ย่อมได้รับสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2528 หากได้เฉลี่ยเงินค่าเช่าที่จ่ายล่วงหน้าตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า 15 ปี และนำเงินได้
นั้นไปยื่นรายการเงินได้และชำระภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่า
ตามแบบ ภ.ง.ด.93 ให้เสร็จสิ้นไปในปีที่ได้รับเงินได้นั้น ในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน
1,250,000 บาท นาย ส. มีสิทธิใช้เป็นเครดิตภาษีในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ปีภาษี พ.ศ.2540 ถึง
2555 ในปีแรกที่ได้รับเงินได้นั้นตามมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อ นาย ส. ผู้มีเงินได้นำเงินได้ค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าจำนวน 25,000,000 บาท ไปยื่น
รายการเงินได้และชำระภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่าตามแบบ
ภ.ง.ด.93 ปีภาษี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2555 เสร็จสิ้นไปในปีที่ได้รับเงินได้นั้น (พ.ศ. 2540) และ
ใช้ภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 1,250,000 บาท เป็นเครดิตภาษีในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.93
ปีภาษี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2555 ในปีแรกที่ได้รับเงินได้นั้นตามมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร
แล้ว การที่ นาย ส. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ปีภาษี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2555 และชำระภาษีเพิ่มเติม
จำนวน 1,208,333.29 บาท อีกครั้งหนึ่งโดยสำคัญผิดจึงเป็นการยื่นแบบแสดงรายการและชำระ
ภาษีเงินได้ซ้ำ ดังนั้น เมื่อเป็นการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้ซ้ำเมื่อปี พ.ศ. 2545 นาย
ส. จึงขอคืนภาษีเงินได้ที่ยื่นชำระไว้ซ้ำได้ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/32135

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020