เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./11102
วันที่: 26 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2, มาตรา 80
ข้อหารือ: บริษัท U ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2539 ประกอบกิจการให้บริการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดย
เรือเดินทะเล โดยมีบริษัท B เป็นตัวแทนและกระทำการแทนในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่ง
สินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซ ซึ่งบรรจุในแทงค์คอนเทนเนอร์และขนส่งไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
มิได้เป็นเจ้าของเรือแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จองเนื้อที่บางส่วนบนเรือในบางเส้นทางจาก
บริษัท C ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจองจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง
และคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นค่าระวางค่าภาระท่าเรือ และค่าบริการอื่น และเป็นผู้ออกใบตราส่ง
(B/L) ให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ยื่นยอดขายเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา
80/1(3) แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จึงหารือว่า การประกอบกิจการของบริษัทฯ
เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซซึ่งบรรจุในแทงค์คอนเทนเนอร์ และ
ขนส่งไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จองพื้นที่บางส่วนบนเรือจากนิติบุคคลอื่น และคิดค่าบริการกับ
ลูกค้าเป็นค่าระวาง ค่าภาระท่าเรือ และค่าบริการอื่น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2
และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/32162


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020