เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./11074
วันที่: 25 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีชำระหนี้แทน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78(1), มาตรา 86/13, มาตรา 105
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการ โรงโม่หิน ขายหินและรับจ้างขนส่ง บริษัทฯ ได้ขายหินและรับขนส่ง
ให้กับกิจการร่วมทุน โดยเป็นการขายเชื่อ บริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีให้แก่กิจการร่วมทุนฯ ตั้งแต่วันที่
ส่งสินค้าให้กับลูกค้า เนื่องจากกิจการร่วมทุนฯ ผิดนัดตามสัญญาซื้อขายหินและขนส่ง บริษัทฯ จึงได้
ดำเนินการฟ้องต่อศาลแพ่งธนบุรี ขอให้ชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 5,062,682.53 บาท ในระหว่าง
การพิจารณาคดีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออายัดเงินประกันผลงานของกิจการร่วมทุนฯ เป็น
จำนวนเงิน 6 ล้านบาทไปยังกรมทางหลวงซึ่งเป็นคู่สัญญากับกิจการร่วมทุนฯ ศาลได้มีคำสั่งอายัดเงิน
ดังกล่าวไว้แล้ว และเพื่อป้องกันความเสียหาย กิจการร่วมทุนฯ จึงได้ว่าจ้างบริษัท ม. เข้ามาทำงาน
ส่วนที่เหลือต่อจากกิจการร่วมทุนฯ และจากการตกลงกัน 3 ฝ่าย คือ กิจการร่วมทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ม. ตกลงให้บริษัท ม. เข้ามาชำระหนี้ที่กิจการร่วมทุนฯ มีต่อบริษัทฯ แทน
ในจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยให้บริษัทฯ ยื่นคำร้องถอนอุทธรณ์และถอนฟ้องคดีดังกล่าว ในการชำระหนี้
บริษัท ม. ได้ขอให้บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินให้แก่บริษัท ม. ด้วย บริษัทฯ จึงขอ
ทราบว่า
1. กรณีบริษัท ม. ได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิ
ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ หากเป็นการออกใบกำกับภาษีซ้ำจะมีโทษอย่างไร และบริษัท ม. มีสิทธินำ
ใบกำกับภาษีดังกล่าว ไปใช้เป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
2. กรณีบริษัท ม. ได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยระบุข้อความว่า "ได้รับชำระหนี้จากบริษัท ม. เป็นการชำระหนี้แทนกิจการร่วมทุน
ได้หรือไม่" หรือ ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกิจการร่วมทุนฯ
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ขายหินโดยรวมค่าขนส่งให้กับกิจการร่วมทุน โดยในระหว่างวันที่ 16
กรกฎาคม 2540 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 บริษัทฯ ได้ทยอยส่งหินให้กับกิจการร่วมทุนฯ และได้
ออกใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ส่งสินค้าให้กับกิจการร่วมทุนฯ แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 78(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระราคาค่าขายหินดังกล่าว
2. กรณีบริษัท ม. จะชำระหนี้ค่าหินให้กับบริษัทฯ แทน กิจการร่วมทุนฯ ด้วยเหตุผลที่บริษัท
ม. เข้ามารับงานต่อจากกิจการร่วมทุนฯ และเพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้ถอนการอายัดเงินและ
ถอนฟ้อง การชำระหนี้แทนตามข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องออกใบกำกับภาษีและเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใด การรับชำระหนี้ดังกล่าวบริษัทฯ ต้องออกใบรับให้กับผู้จ่ายเงินตามมาตรา
105 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ระบุข้อความว่า "ได้รับเงินจากบริษัท ม.เพื่อชำระหนี้แทนกิจการร่วมทุนฯ"
3. กรณีบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้าให้
กับกิจการร่วมทุนฯ ไปแล้ว และหากบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษีเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระราคาค่าสินค้า
ดังกล่าวอีก กรณีเป็นการออกใบกำกับภาษีซ้ำ ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏใน
ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/13 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมีความผิดทางอาญาต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองแสนบาทตามมาตรา 90/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร
4. สำหรับผู้นำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้ ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(3)และ (4)
แห่งประมวลรัษฎากร และเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง
ชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร และมีความผิดทางอาญาต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาทตามมาตรา 90/4(7)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/32160

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020