เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10877
วันที่: 18 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้จากการรับคืนสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/10(3), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ
ได้ทำสัญญาขายรถยนต์โดยมีเงื่อนไขกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่ในจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 กำหนดชำระราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2540 โดยบริษัทฯ
ได้ออกใบกำกับภาษีและส่งมอบรถยนต์ให้แก่ห้างฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2540 ต่อมาห้างฯ ไม่
สามารถชำระราคาค่ารถยนต์ตามกำหนดเวลาได้ บริษัทฯ จึงบอกเลิกสัญญา และห้างฯ ได้ส่งมอบรถยนต์
คันดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ของหนังสือสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข
ระหว่างบริษัทฯ กับห้างฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้หารือว่ากรณีดังกล่าวจะถือเป็นเหตุการณ์ตามมาตรา 82/10
แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(2)ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (
ฉบับที่ 18) เรื่อง กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา 82/10 (1) (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ สามารถออกใบลดหนี้ได้หรือไม่
..DRFT
บริษัทฯ ตกลงทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กับห้างฯ ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข กล่าวคือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายจะยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดย
มีกำหนดชำระราคาทั้งหมดในวันที่ 1 ธันวาคม 2540 และสัญญาดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ขายมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญาได้ หากผู้ซื้อมิได้ชำระราคาภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญา และผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์ที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ขายในสภาพอย่างเดียวกันกับที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
ข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงยินยอมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น การที่
บริษัทฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเนื่องจากห้างฯ ไม่สามารถชำระหนี้ค่ารถยนต์ได้ และห้างฯ ได้ส่งมอบ
รถยนต์คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นกรณีคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญา จึงเป็นเหตุเนื่องจากมี
การคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน ตามมาตรา 82/10(3)
แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (
ฉบับที่ 82) เรื่อง กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา 82/10 (1) (2) (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542 บริษัทฯ จึงมีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้แก่ห้างฯ ได้
แนววินิจฉัย:
เลขตู้: 65/32132


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020