เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10872
วันที่: 18 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเลิกใบเพิ่มหนี้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/9(1), มาตรา 86/9, มาตรา 86/12
ข้อหารือ: กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าและได้ออกใบกำกับภาษีมอบให้แก่ลูกค้าไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามูลค่าสินค้า
ตามใบกำกับภาษีต่ำกว่ามูลค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา บริษัทฯ จึงได้ออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า
เพื่อขอเพิ่มราคาโดยบริษัทฯ ได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเพิ่มหนี้ดังกล่าวไปรวมคำนวณในแบบ ภ.พ.30
และนำมูลค่าของสินค้าตามใบเพิ่มหนี้ไปลงบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัทฯ แล้ว เมื่อถึงกำหนดชำระราคาค่า
สินค้าลูกค้าได้ชำระเฉพาะยอดที่ปรากฏในใบกำกับภาษี แต่ไม่ชำระในส่วนของราคาที่บริษัทฯ เรียกเก็บ
เพิ่มขึ้นตามที่ปรากฏในใบเพิ่มหนี้ โดยลูกค้าอ้างว่าไม่ได้รับใบเพิ่มหนี้ บริษัทฯ ต้องการจะยกเลิก
ใบเพิ่มหนี้ฉบับดังกล่าว จึงหารือว่าบริษัทฯ สามารถยกเลิกใบเพิ่มหนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าและได้ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าไว้แล้ว แต่ปรากฏว่าใบกำกับภาษีที่
ออกให้ลูกค้าแสดงมูลค่าของสินค้าต่ำกว่ามูลค่าของสินค้าตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ในใบเสนอราคา กรณี
ดังกล่าวถือเป็นการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง จึงเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา
82/9(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ลูกค้าในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ออกใบเพิ่มหนี้
และได้นำภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นไปรวมคำนวณในแบบ ภ.พ.30 ในเดือนภาษีที่
ออกใบเพิ่มหนี้ การปฏิบัติของบริษัทฯ จึงชอบด้วยบทบัญญัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ไม่มีสิทธิยกเลิก
ใบเพิ่มหนี้ฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด
2. กรณีลูกค้าของบริษัทฯ อ้างว่าไม่ได้รับใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากใบเพิ่มหนี้สูญหาย หากบริษัทฯ
ได้รับการร้องขอจากลูกค้า ให้บริษัทฯ ออกใบแทนใบเพิ่มหนี้ให้กับลูกค้าตามมาตรา 86/12 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 36) เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทน
ใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/12 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 65/32128

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020