เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10787
วันที่: 13 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับก่อนและหลังแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3, ประกาศอธิบดีกรมสรรพารก เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ขอให้กรมสรรพากรพิจารณาทบทวน กรณีกรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือของบริษัทฯ
ในประเด็นเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ที่บริษัทฯ ได้รับภายหลังจากที่องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วว่าใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ดังกล่าวจะ
ต้องระบุชื่อบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจบาง
หน่วยงาน รวมถึงบริษัทเอกชนบางแห่งยังคงออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัทฯ ในชื่อขององค์การโทรศัพท์ฯ
เช่น กรณีใบกำกับภาษีสำหรับค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา หรือกรณีที่พนักงานของบริษัทฯ ได้นำ
ใบกำกับภาษีที่ได้รับก่อนการแปรรูปจาก องค์การโทรศัพท์ฯ เป็นบริษัทฯ มาหักล้างกับเงินยืมทดรองจ่าย
และกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีซึ่งระบุชื่อองค์การโทรศัพท์ฯ มาใช้ในการเครดิต
หรือขอคืนภาษีได้ทันก่อนการแปรรูปเป็นบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาทบทวน
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับใบกำกับภาษีในประเด็นดังกล่าวโดยการอนุโลมให้บริษัทฯ นำใบกำกับภาษี
ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ที่ผู้อื่นออกให้โดยระบุชื่อองค์การโทรศัพท์ฯ และได้รับมาภายหลังจากการแปรรูป
เป็นบริษัทฯ แล้ว ไปใช้ได้ และอนุโลมให้บริษัทฯ นำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ที่ได้รับใน
ขณะเป็นองค์การโทรศัพท์ฯ ซึ่งยังมิได้นำไปใช้ในการเครดิตหรือขอคืนภาษีไปใช้ในการเครดิตหรือขอคืน
ภาษีได้
แนววินิจฉัย: 1. กรณีการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และ
การประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดทำใบกำกับภาษีโดยระบุชื่อองค์การโทรศัพท์ฯ เก็บไว้เป็นจำนวนมากเพื่อ
เตรียมไว้สำหรับการออกใบกำกับภาษีให้แก่องค์การโทรศัพท์ฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ เขต
จังหวัดอื่น เมื่อองค์การโทรศัพท์ฯ ได้แปรรูปเป็นบริษัทฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 แล้ว หน่วยงาน
ดังกล่าวยังคงออกใบกำกับภาษีโดยระบุชื่อองค์การโทรศัพท์ฯ กรณีดังกล่าวอนุโลมให้บริษัทฯ สามารถนำ
ใบกำกับภาษีนั้นไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
2. กรณีบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีที่ได้ออกก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 254 5 ซึ่งเป็นวันที่
องค์การโทรศัพท์ฯ ได้แปรรูปเป็นบริษัทฯ โดยใบกำกับภาษีระบุชื่อองค์การโทรศัพท์ฯ และมิได้นำมาใช้ใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีที่ระบุในใบกำกับภาษีนั้น บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี
ดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีได้หากมี
เหตุจำเป็นตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4) เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมี
เหตุจำเป็น ให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 76)ฯ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2541
เลขตู้: 65/32125


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020