เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10785
วันที่: 13 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(2), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ
ข้อหารือ: บริษัท อ. ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน
โปรแกรมซอฟต์แวร์และอินเตอร์เน็ต ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านโปรแกรมซอฟต์แวร์และอินเตอร์เน็ต มี
สัญญากับลูกค้าซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามและมีสำนักงานคอมพิวเตอร์อยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ในการให้บริการดูแลรักษาซอฟต์แวร์รวมทั้งฐานข้อมูลในประเทศสิงคโปร์ ซอฟต์แวร์นี้ใช้ใน
การจัดการเรือ คอนเทนเนอร์ในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
1. กรณีบริษัทฯ ให้บริการติดตามดูแลและจัดการซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล การสนับสนุนทาง
เทคนิคและการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปฏิบัติงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตไปยังฐาน
ข้อมูลในประเทศสิงคโปร์และผลงานจะนำมาใช้โดยลูกค้าในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น
2. กรณีบริษัทฯ พัฒนาแอพพลิเคชั่นส์ ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กบางอย่าง (โปรแกรม) ใน
ประเทศไทยเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในประเทศสิงคโปร์ แต่บางครั้งบริษัทฯ ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปประเทศ
สิงคโปร์เพื่อเสริมแอพพลิเคชั่นส์ดังกล่าวไว้ในซอฟต์แวร์ และผลของงานจะนำมาใช้โดยลูกค้าในประเทศ
สิงคโปร์เท่านั้น
3. บริษัทฯ เข้าใจว่าการให้บริการตาม 1 เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ส่วนการ
ให้บริการตาม 2 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) จึงหารือว่าความเข้าใจของบริษัทฯ
ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ให้บริการติดตามดูแลจัดการและสนับสนุนซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลให้กับลูกค้าใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นส์ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กบางอย่าง (โปรแกรม) โดยมีการปฏิบัติ
งานในประเทศไทยและนำผลของงานติดตั้งโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศและนำผลของการให้บริการไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด การให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะ
เป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศซึ่งได้รับสิทธิเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 65/32123


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020