เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10734
วันที่: 11 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าให้แก่สถานทูต
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(5), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 27)ฯ
ข้อหารือ: Mr.Martin ที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาอาวุธจากประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตประจำประเทศไทย ปฏิบัติงานที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาได้ซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Nissan Cefiro Executive V6 ซึ่งผลิตในประเทศไทย ในนามของ
Mr.Martin เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการป้องกันของออสเตรเลีย
จาก บริษัท ส. สำนักงานฯ หารือว่า บริษัท ส. มีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
แนววินิจฉัย: การขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชา-ชาติ
ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ที่
จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น จะ
ต้องเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการแก่องค์การสหประชาชาติ
ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และได้นำไปใช้ในกิจการทางการ (official use) ของ
หน่วยงานดังกล่าว กรณี Mr.Martin ได้ซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Nissan Cefiro Executive
V6 ในนามของ Mr.Martin เอง จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าให้แก่สถานทูตออสเตรเลีย ดังนั้น
บริษัท ส. จึงไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(5) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 27) เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ
ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
ตามมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
เลขตู้: 65/32116


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020