เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10667
วันที่: 6 ธันวาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายไข่เค็ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข), ประกาศคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535 ฯ
ข้อหารือ: สหกรณ์ฯ หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสหกรณ์ฯ ได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจาก
เกษตรกรในจังหวัดมาจำหน่าย ซึ่งเกษตรกรผลิตไข่เค็มโดยนำไข่เป็ดมาพอกดินที่ผสมเกลือแล้วนำไข่เค็ม
ไปบรรจุในถุงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษผูกด้วยเชือกฟาง สหกรณ์ฯ ขอทราบว่า การจำหน่ายไข่เค็ม
ดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีสหกรณ์ฯ จำหน่ายไข่เค็มดิบพอกด้วยดินผสมเกลือซึ่งอยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้
เสีย เพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง โดยบรรจุในถุงพลาสติกและใส่กล่องกระดาษผูกด้วยเชือกฟาง ซึ่งเมื่อ
เปิดยังคงสภาพในรูปรอยเดิมอยู่ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535 ฯ ลงวันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 65/32101

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020