เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11108
วันที่: 26 ธันวาคม 2545
เรื่อง: การประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงให้บริการรับชำระค่าบริการแทนกัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/5(4)
ข้อหารือ: การประปานครหลวงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาให้คำแนะนำกรณีการประปานครหลวงและ
การไฟฟ้านครหลวงจะทำการแต่งตั้งหน่วยงานทั้งสองให้เป็นตัวแทนเพื่อรับชำระเงินค่าน้ำประปาและค่า
ไฟฟ้าแทนกันและกัน โดยการประปานครหลวงได้ส่งร่างสัญญาตั้งตัวแทน ตลอดจนใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
แนววินิจฉัย: การให้บริการน้ำประปาของการประปานครหลวงและการขายกระแสไฟฟ้าของ
การไฟฟ้านครหลวงเข้าลักษณะเป็นการให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก การประปานครหลวงและ
การไฟฟ้านครหลวงจึงเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีก ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำและผู้ใช้
ไฟฟ้าจึงอนุมัติให้การประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิแต่งตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น
เป็นตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า และออกใบกำกับภาษีแทนการประปานครหลวงหรือ
ออกใบกำกับภาษีแทนการไฟฟ้านครหลวงได้มากกว่าหนึ่งราย ทั้งนี้ ตามข้อ 1(8) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 68) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทน และกำหนดรายการในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/5(4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 การประปานครหลวง จึงมีสิทธิแต่งตั้ง
การไฟฟ้านครหลวงเป็นตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาและออกใบกำกับภาษีแทน และการไฟฟ้านครหลวง
มีสิทธิแต่งตั้งการประปานครหลวงเป็นตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้าและออกใบกำกับภาษีแทนเช่นเดียวกัน
เลขตู้: 64/30798

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020