เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5216
วันที่: 12 มิถุนายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเสาเข็มคอนกรีตชนิดเจาะ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8)
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย และบริการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมบริการตอกเสาเข็มจากลูกค้าในโครงการหนึ่ง และ
ลูกค้ามีความประสงค์จะให้บริษัทฯ จัดหาเสาเข็มคอนกรีตชนิดเจาะให้แก่ลูกค้าด้วย บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท
อื่นให้ดำเนินการจัดทำเสาเข็มเจาะให้แก่ลูกค้า โดยที่เสาเข็มเจาะนั้นมิได้เป็นเสาเข็มสำเร็จรูปวาง
ขายอยู่เป็นรูปร่าง ซึ่งการทำเสาเข็มเจาะจะต้องเจาะดินแล้วเทคอนกรีตลงไปเพื่อให้ได้เสาเข็ม การ
ส่งมอบเสาเข็มเจาะเกิดเมื่อผลสำเร็จของงานเกิดขึ้น บริษัทฯ หารือว่า บริษัทฯ จะต้องหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้ให้ผู้ขายเสาเข็มเจาะหรือไม่และบริษัทฯ จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
กรณีลูกค้าของบริษัทฯ จ่ายเงินได้ให้บริษัทฯ หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ จัดหาเสาเข็มเจาะให้แก่ลูกค้า โดยเสาเข็มเจาะนั้นมิได้มีวางขายเป็นปกติ แต่
จะต้องจัดทำในสถานที่ที่ลูกค้าจะใช้เสาเข็มเจาะนั้นเท่านั้น ในการจัดทำเสาเข็มเจาะ บริษัทฯ ได้จ้าง
บริษัทอื่นเป็นผู้จัดทำ โดยการเจาะลงไปในดินแล้วจึงจะเทคอนกรีตลงไปเพื่อให้ได้เสาเข็มตามต้องการ
และการส่งมอบเสาเข็มเกิดขึ้นเมื่อผลสำเร็จของงานเกิดขึ้น เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ตาม
มาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เงินได้จากการจัดหาเสาเข็มเจาะดังกล่าวเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับจ้าง และ
เมื่อลูกค้าของบริษัทฯ จ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่าย
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 65/31527


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020