เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5178
วันที่: 11 มิถุนายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นเงินเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก), มาตรา 40(2), มาตรา 27
ข้อหารือ: เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 นาง ก. และ นาย พ. (สามี) ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2542 ต่อมาสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ได้แจ้ง
ว่าการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ดังกล่าวไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีสิทธินำเงินที่บริจาคให้กับโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจจำนวน 20,000 บาท มาหักลดหย่อนเงินบริจาค และแสดงรายการเงินได้พึงประเมินไว้ผิด
ประเภท โดยมีเงินได้จากการทำวิจัยซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
แต่แจ้งว่ามีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงต้องชำระภาษีเพิ่มเติมและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน จึงหารือว่า
1. การบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งโรงเรียนได้มี
หนังสือตอบรับขอบคุณลงวันที่ 28 มิถุนายน 2542 เงินบริจาคดังกล่าว จะนำมาใช้หักลดหย่อนใน
การคำนวณภาษีได้หรือไม่
2. เงินได้ที่ นาย พ. ได้รับจากการรับจ้างทำงานวิจัยโดยมีค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัย จะ
ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด
3. หากการคำนวณภาษีดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่เข้าใจในข้อกฎหมายและไม่มีเจตนา
จะหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด ขอให้กรมสรรพากรยกเว้นเงินเพิ่มให้ด้วย
แนววินิจฉัย: 1. การบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งเป็นสถานศึกษาของทางราชการ
ผู้บริจาคมีสิทธินำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว ตามมาตรา
47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
2. เงินได้ที่ นาย พ. ได้รับจากการรับจ้างทำงานวิจัย โดย นาย พ. ได้ทำเพียงคนเดียว
เงินที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
3. กรณีที่ นาง ก. คำนวณภาษีไว้ไม่ถูกต้อง โดยมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมและต้องเสีย
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น
กรมสรรพากรไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะพิจารณางดหรือลดเงินเพิ่มดังกล่าวให้ตามที่ขอได้แต่อย่างใด
เลขตู้: 65/31517


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020