เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3176
วันที่: 19 เมษายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานออกจากงานระหว่างปี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50(1), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.96/2543ฯ
ข้อหารือ: องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) แจ้งว่า ปรส. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 เพื่อ
ดำเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 56 แห่ง ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ เมื่อภาระ
กิจเสร็จสิ้นลงจึงต้องยุบเลิก ปรส. โดย ปรส. มีกำหนดจะเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2545
ปรส. จึงหารือเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานที่จะถูก
เลิกจ้างในเดือนเมษายน 2545 หรือพนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง
ต่อไป
แนววินิจฉัย: กรณี ปรส. จะเลิกจ้างพนักงานในเดือนเมษายน 2545 หรือพนักงานออกจากงานระหว่างปี
ปรส. มีหน้าที่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ปฏิบัติตาม
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.96/2543 เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา
50(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
เลขตู้: 65/31377

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020