เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.200
วันที่: 12 เมษายน 2545
เรื่อง: การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับเงินค่าตอบแทนในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41 วรรคหนึ่ง, มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ข้อหารือ: สำนักงานผู้แทน อ. ได้หารือปัญหาเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริษัท
อ. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศอิสราเอล ได้แต่งตั้งให้นาย ม. เป็นผู้จัดการสำนักงานผู้แทนใน
ประเทศไทย โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ส่วนราชการซึ่งเป็นลูกค้าของ
บริษัทฯ ในประเทศไทย รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับความต้องการใช้อาวุธใน
ประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นาย ม. จะเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเป็นครั้งคราวและมีระยะเวลาในช่วงสั้น ๆ รวมแล้วเพียง 19 วัน ในปี 2544 ที่ ผ่านมา
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนการทำงานจากสำนักงานใหญ่ในประเทศอิสราเอล และเสียภาษีที่
ประเทศอิสราเอล จากข้อเท็จจริงดังกล่าว สำนักงานฯ จึงขอหารือว่านาย ม.จะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งรัฐอิสราเอลเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจาก
เงินได้หรือไม่ และหากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว
ยังคงมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณี นาย ม. ได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับการเข้ามาทำงานในสำนักงานผู้แทนประจำ
ประเทศไทยของบริษัทฯ แม้จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากสำนักงานใหญ่ในประเทศอิสราเอล
ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นเข้าลักษณะเป็นเงินได้ เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย ซึ่งบุคคล
ต่างด้าวดังกล่าว ย่อมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลรัษฎากรอย่างไรก็ดี หากปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ม.อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่ง
หรือหลายระยะเวลารวมกันไม่เกิน 183 วันในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ โดยค่าตอบแทนที่ ได้
รับนั้น จ่ายโดยหรือในนามของนายจ้างผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และค่าตอบแทนดังกล่าว
มิได้ตกเป็นภาระของสำนักงานผู้แทนซึ่งบริษัทฯ นายจ้างมีอยู่ในประเทศไทยแล้ว บุคคลต่างด้าวดังกล่าว
ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามข้อ 15 แห่งอนุสัญญาดังกล่าวประกอบ
กับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และไม่อยู่ในบังคับต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31371


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020