เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2835
วันที่: 3 เมษายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายน้ำยางสด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56, มาตรา 56 ทวิ
ข้อหารือ: สมาคมฯ ได้รับหนังสือจากสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ำยางสด
และส่งออกน้ำยางข้นและยางแท่ง หารือว่า สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงาน
สรรพากรจังหวัดขอให้โรงงานรับภาระดำเนินการหักและนำส่งภาษีเงินได้ในลักษณะชำระ ล่วงหน้า ตาม
แบบ ภ.ง.ด.93 ในอัตราร้อยละ 0.5 พร้อมยื่นแบบแทนผู้ขายวัตถุดิบยางธรรมชาติที่เป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งสมาคมฯ มีความเห็นว่า โรงงานมิใช่เจ้าพนักงานประเมินหรือเก็บภาษี และไม่มีคำสั่งหรือกฎหมายใด
ที่ให้ดำเนินการหักภาษีและนำส่ง ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อแจ้งให้สมาชิกของ
สมาคมฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
แนววินิจฉัย: เงินได้พึงประเมินดังกล่าว ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร การเสียภาษี
ล่วงหน้าเป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวก และบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีที่จะไม่ต้องเสีย
ภาษีในคราวเดียวกันเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อถึงกำหนดเวลาการยื่นรายการเสียภาษีเท่านั้น
เลขตู้: 65/31342


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020