เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./1855
วันที่: 1 มีนาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8), มาตรา 81, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: บริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์กีฬาในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
จังหวัดพังงา วันที่ 24-31 มีนาคม พ.ศ. 2545 ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาดำเนินการออก
พระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้บริจาคผลิตภัณฑ์กีฬาในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
โดยมีสัญญาการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18 ซึ่ง สำนักงานสรรพากรภาคมี
ความเห็นว่า ตามสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่ง ทั้งผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญาต่าง
ฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน มิใช่เป็นการบริจาคผลิตภัณฑ์กีฬาหรือให้การสนับสนุนการแข่งขันใน
ลักษณะให้เปล่า จึงไม่มีกรณีจำเป็นในการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ บริษัทฯ
แนววินิจฉัย: การที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน (บริจาค) ผลิตภัณฑ์กีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 18 ให้กับจังหวัดพังงา ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้รับ
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร และตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และกรณีไม่มีเหตุอันสมควรในการออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 65/31278


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020