เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11661
วันที่: 18 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซื้อข้าวโพดฝักอ่อน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซื้อข้าวโพดฝักอ่อนที่นำ
มาปรุงอาหารเหมือนผักทั่วไปโดยไม่ได้แปรรูป และได้ขายส่งภายในประเทศ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 0.75 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2544 หรือไม่
แนววินิจฉัย: ข้าวโพดฝักอ่อนไม่เข้าลักษณะสินค้าที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.
4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ดังนั้น การจ่ายเงินค่าซื้อข้าวโพดฝักอ่อนจึง
ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 64/31172


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020