เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11660
วันที่: 18 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2)
ข้อหารือ: นาย ก. เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน สัญญาว่าจ้างมี
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี และอีกกรณีหนึ่ง ไม่มีสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับค่าจ้างที่ปรึกษา
เป็นจำนวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ต้องการคำปรึกษาเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป กรณี
ดังกล่าวบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย อย่างไร หรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น เข้าลักษณะเป็น
เงินได้จากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้อง
หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา 50(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/31171


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020