เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11502
วันที่: 12 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้ของนักกีฬา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9, มาตรา 42(1), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.102/2544
ข้อหารือ: บริษัทฯ จะจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสหญิง รายการ "วอลโว่ วูเม่นส์ โอเพ่น 2001"
ในระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2544 ที่สนามเทนนิส โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ จึงหารือ ดังนี้
1. ในการแข่งขัน จะมีนักกีฬาทั้งจากต่างประเทศ และนักกีฬาไทย สำหรับนักกีฬา
ต่างประเทศ บริษัทฯ จะต้องจัดเตรียมใบผ่านภาษีอากร ให้นักกีฬาทุกคน แต่เนื่องจาก บริษัทฯ จะทราบ
รายชื่อของนักกีฬาที่เดินทางมาแข่งขันจริงในวันลงทะเบียน ก่อนการแข่งขันเพียง 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 2
พฤศจิกายน 2544 บริษัทฯ จึงขอผ่อนผันการยื่นเอกสาร สำเนาพาสปอร์ต ในการทำ ใบผ่านภาษีให้
นักกีฬา โดยจะขอแจ้งเฉพาะรายชื่อ และสัญชาติของนักกีฬาก่อน และจะนำส่งสำเนาพาสปอร์ต พร้อม
การรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ภายหลังที่การแข่งขันเสร็จสิ้น
2. เงินได้ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นักกีฬาจะมีเงินได้ คือ เงินรางวัลจากการ
แข่งขัน ซึ่งจะทราบจำนวนเงินรางวัลของนักกีฬาจากผลการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคน จึงไม่สามารถ
แจ้งจำนวนเงินได้ของนักกีฬาในการทำใบผ่านภาษีให้นักกีฬา โดยบริษัทฯ จะขอแจ้งยอดเงินได้ของ
นักกีฬาแต่ละคนในภายหลัง
3. โดยกติกาสากลของการแข่งขันกีฬาระดับโลก ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะต้องจัด
เตรียมสถานที่พักให้นักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้ว ซึ่งนักกีฬาเหล่านั้นจะได้รับสิทธิในการเข้าพักที่โรงแรม
ดุสิต รีสอร์ท พัทยา ตามจำนวนวันที่ยังแข่งขันต่อจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคน ใน
การคำนวณภาษีเงินได้ของนักกีฬาสำหรับการแข่งขันในทุก ๆ ประเทศ จะไม่มีการนำค่าที่พักดังกล่าว
มารวมคำนวณเป็นเงินได้ของนักกีฬา ซึ่งหากนำมารวมคำนวณจะ ทำให้นักกีฬาต่างประเทศไม่เข้าใจ
และจะเกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอยกเว้นการนำจำนวนเงินค่าที่พักมารวม
คำนวณเป็นเงินได้ของนักกีฬา
อนึ่ง ตามกติกาสากลยังกำหนดให้การแข่งขัน จำเป็นต้องมีกรรมการตัดสินที่ต้องได้รับการ
รับรองจากสมาคมเทนนิสหญิง (WTA) เป็นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีคนไทยที่ได้รับการรับรอง
บริษัทฯ จึงต้องจ่ายค่าเดินทางให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อเชิญมาเป็นกรรมการตัดสิน และจะต้องจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย ซึ่งการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บริษัทฯ จะขอคำนวณจากจำนวนเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายเท่านั้น เนื่องจาก ถ้าต้องนำค่าเดินทางมารวมเป็นเงินได้ของกรรมการ และคำนวณ
ภาษี อาจจะไม่มีกรรมการเดินทางมาตัดสินการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการจัดการแข่งขันได้
4. เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
สำหรับเงินรางวัลที่จ่ายจะจ่ายเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมาย จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน
แบบวันต่อวัน บริษัทฯ จะขออนุญาตใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราเดียวกันตลอดการ แข่งขัน เนื่องจากจะ
ต้องมีการแจกเงินรางวัลในทุก ๆ วัน ตลอดการแข่งขัน
5. ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.102/2544 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และภาษี มูลค่าเพิ่ม
ของนักแสดงสาธารณะ "กรณีนักแสดงสาธารณะมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาเพื่อ การเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนกับประเทศไทยให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยได้ทำ
ไว้กับประเทศนั้น ๆ" บริษัทฯ ใคร่ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วย เช่น อนุสัญญา
ภาษีซ้อนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย กำหนดว่า ถ้ารายได้ไม่เกิน 100 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือเป็นเงินไทยในจำนวนเทียบเท่าต่อวัน หรือเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือเป็นเงินไทยในจำนวนเทียบเท่าในปีภาษีที่เกี่ยวข้อง กรณีดังกล่าว ถ้านักกีฬามีเงินได้
เกิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา การคำนวณภาษี ควรจะเริ่มคำนวณในส่วนที่เกิน 3,000 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
6. กรณีนักกีฬาต่างประเทศมีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 นั้น
ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 60 และสำหรับ
เงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 40 แต่ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3
นักกีฬาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากจำนวนเงินได้ที่ได้รับทั้งสิ้น โดยไม่มี การหักค่าใช้จ่าย ทำให้
ถูกหักภาษีไว้เกิน ซึ่งในการเดินทางมาแข่งขันในประเทศไทย นักกีฬาต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วย นักกีฬา
จะต้องปฏิบัติอย่างไรในการขอคืนเงินภาษี
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อ 1 และ 2 สำหรับนักกีฬาต่างประเทศที่บริษัทฯ จะต้องจัดทำ
ใบผ่านภาษีอากรให้นั้น บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบคำร้องพร้อมกับแนบเอกสารแนบคำร้อง ณ สถานที่กำหนด
ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2541 ข้อ 5
2. กรณีตามข้อ 3 ค่าที่พักของนักกีฬาแต่ละคน และค่าเดินทางของกรรมการที่ได้ จ่ายไปโดย
สุจริตตามความจำเป็น เฉพาะในการปฏิบัติตามหน้าที่และได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการนี้ เป็น
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
3. กรณีตามข้อ 4 เงินรางวัลที่บริษัทฯ จ่ายเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ต้องคำนวณ
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จะใช้
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราเดียวกันตลอดการแข่งขันไม่ได้
4. กรณีตามข้อ 5 นักแสดงสาธารณะหรือนักกีฬา ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ มีอนุสัญญาเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญานั้น ๆ ในกรณีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีข้อตกลงว่า ถ้ารายได้ไม่เกิน 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเป็นเงินไทยในจำนวน
เทียบเท่าต่อวัน หรือเป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเป็นเงินไทยใน
จำนวนเทียบเท่าในปีที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย แต่ถ้านักกีฬามี
เงินได้เกิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา การคำนวณภาษีให้คำนวณจากจำนวนเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับ
5. กรณีตามข้อ 6 นักกีฬาต่างประเทศซึ่งเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินในประเทศไทยตามมาตรา
41 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้เกินไป และประสงค์จะขอคืนเงินภาษี นักกีฬา
ต่างประเทศมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับและขอคืน
ภาษีเงินได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นแบบฯ และขอรับเงินคืนได้
เลขตู้: 64/31166


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020