เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./11497
วันที่: 12 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2(1)
ข้อหารือ: สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) หารือว่า กรณี สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ จำกัด
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิกต่อคัน ต่อเดือนเป็นจำนวน 150 - 300 บาท
สหกรณ์ฯ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริการที่เรียกเก็บ หรือไม่
แนววินิจฉัย: ค่าบริการที่สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ จำกัด เรียกเก็บจากสมาชิก เข้าลักษณะเป็นการ
ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/31161

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020