เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11496
วันที่: 12 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอแก้ไขใบเสร็จรับเงินและแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/10
ข้อหารือ: 1. นาง พ. ได้ขายที่ดิน ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 8 แปลง ราคาขายรวม 3,618,000
บาท ตามหนังสือสัญญาขายที่ดิน ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ราคาประเมิน 3,618,000 บาท
2. นาง พ. ได้นำรายรับจำนวน 3,618,000 บาท ยื่นแบบ ภ.ธ.40 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2543 เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 108,540 บาท เงินเพิ่ม 108,540 บาท เบี้ยปรับ 217,080
บาท รวม 434,160 บาท รายได้ส่วนท้องถิ่น ภท.รข.รว. 43,416 บาท รวมภาษีทั้งสิ้น 477,576
บาท โดยระบุเดือนปีภาษีในแบบฯ เป็นเดือนธันวาคม 2538 และได้ยื่นคำร้องของดเบี้ยปรับ แต่ระบุ
เดือนปีภาษีที่ของดเป็นเดือนธันวาคม 2536
3. สำนักงานสรรพากรเขตได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นเดือนธันวาคม 2538 ตรงตามแบบฯ
แต่การแจ้งการค้างชำระภาษีอากร (บ.ช.35) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ระบุเดือนปีภาษีเป็น
ธันวาคม 2536
4. สพท. เห็นว่า ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ธ.40 เพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดินใน
เดือนธันวาคม 2536 แต่ได้กรอกแบบ ภ.ธ.40 ผิดเป็นเดือนธันวาคม 2538 โดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษีอากร จึงเห็นควรอนุโลมให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย
ที่ดินดังกล่าวแล้ว โดยให้เจ้าพนักงานแก้ไขปีภาษีในใบเสร็จรับเงินและแบบ ภ.ธ.40 ให้ถูกต้อง ตามนัย
หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/32395 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2543
5. สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า การยื่นแบบ ภ.ธ.40 ของนาง พ. เป็นความพยายามที่
จะชำระภาษีจากการขายที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงแต่อย่างใด เห็นควรให้แก้ไข
ปีภาษีในใบเสร็จรับเงินและแบบ ภ.ธ.40 ได้ตามนัยหนังสือกรมฯ ดังกล่าวข้างต้น แนววินิจฉัยกรณีตาม
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง พ. ได้ขายที่ดินในเดือนธันวาคม 2536 จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจาก
การขายที่ดินดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2536 แต่นาง พ. ได้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ชำระภาษีพร้อม
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม โดยแสดงปีภาษีผิดเป็นเดือนธันวาคม 2538 เนื่องจากมิใช่กรณีที่มีพฤติการณ์เจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร จึงอนุโลมให้ถือว่านาง พ. ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย
ที่ดินดังกล่าวแล้ว โดยให้เจ้าพนักงานแก้ไขปีภาษีในใบเสร็จรับเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับไว้ และ
แก้ไขรายการปีภาษีในแบบ ภ.ธ.40 ให้ถูกต้อง โดยหมายเหตุไว้และลงลายมือชื่อกำกับทั้งเจ้าพนักงาน
และผู้ชำระภาษี
แนววินิจฉัย:
เลขตู้: 64/31160


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020