เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./11475
วันที่: 12 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้สำหรับการขายเกลืออุตสาหกรรม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/9, มาตรา 82/10
ข้อหารือ: บริษัท ก. ประกอบกิจการผลิตเกลืออุตสาหกรรมขายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ของบริษัท
ฯ โดยบริษัทฯ จะขออนุญาตจากกรมทรัพยากรธรณีเพื่อขนเกลือออกไปจำหน่ายให้กับผู้ซื้อตามปริมาณเกลือ
ที่ขออนุญาต ประเพณีทางการค้าในการซื้อ-ขายเกลือระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้ามีอยู่ว่า บริษัทฯ จะตกลง
กับลูกค้าในการกำหนดราคาล่วงหน้าก่อนเพื่อใช้เป็นฐานภาษีในการออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4
แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีการตกลงราคาซื้อ-ขายจริงเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1. ตั้งแต่ พ.ศ.2537 - 2538 ตกลงราคาปีละ 1 ครั้ง
2. ตั้งแต่ พ.ศ.2539 - 2541 ตกลงราคาปีละ 4 ครั้ง
3. ตั้งแต่ พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน ตกลงราคาปีละ 12 ครั้งเมื่อมีการตกลงราคาขายเกลือที่
แท้จริงแล้วทำให้ราคาขายแตกต่างจากราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นฐานภาษีในการ
ออกใบกำกับภาษี และบริษัทฯ จะออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา
เกลือที่ขายตามมาตรา 82/9 หรือมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือ
มาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร และสอดคล้องกับการกำหนดประเพณีทางการค้าที่ได้ปฏิบัติมาทั้ง 3
เหตุการณ์ โดยถูกต้องแล้วหรือไม่
2. กรณีตามข้อ 1 ถ้ากรมสรรพากรวินิจฉัยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะต้องแก้ไข
และปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเกลืออุตสาหกรรมเพื่อจำหน่าย ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯ กับลูกค้ามีวิธีปฏิบัติทางการค้าใน
การซื้อ-ขายเกลือระหว่างกัน โดยจะตกลงกำหนดราคาล่วงหน้าก่อนเพื่อใช้เป็นฐานภาษีในการ
ออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วจะมีการตกลงราคาซื้อ-ขายที่แท้จริง
ภายหลังเมื่อบริษัทฯ และลูกค้าตกลงกันเป็นครั้งคราว ตามประเพณีการซื้อ-ขายเกลืออุตสาหกรรมนั้นเป็น
กรณีที่สามารถกระทำได้ เมื่อได้กำหนดราคาที่แท้จริงได้ในภายหลังและปรากฏว่าราคาที่แท้จริงสูงหรือต่ำ
กว่าราคาที่กำหนดเบื้องต้นในใบกำกับภาษี เข้าลักษณะเป็นการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็น
จริงหรือการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง บริษัทฯ มีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตาม
มาตรา 82/9 หรือมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
เลขตู้: 64/31157

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020