เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.652
วันที่: 7 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีของแถมและการออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าตามสัญญา เช่าซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78(2), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)ฯ
ข้อหารือ: สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้มีหนังสือหารือกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีของแถม
และการออกใบกำกับภาษี โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ สมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อ
ไทย เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถยนต์ ธรรมเนียม
ปฏิบัติในการทำการค้า จะกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ส่งมอบรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและ
ของแถม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่าซื้อซึ่งได้ทำสัญญาเช่าซื้อไว้กับบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ โดยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
จะออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินระบุราคาสินค้าที่ขายและรายการสินค้าที่แถมให้แก่บริษัท
ผู้ให้เช่าซื้อ จากนั้นบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินค่าเงินดาว์นให้แก่ผู้เช่าซื้อ
สมาคมฯ จึงหารือว่า บริษัทผู้ให้เช่าซื้อต้องระบุรายการสินค้าที่แถม ซึ่งตัวแทนจำหน่ายได้ส่งมอบให้แก่
ผู้เช่าซื้อพร้อมกับรถยนต์ลงในใบกำกับภาษีฉบับแรกที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อออกให้แก่ผู้เช่าซื้อหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ขายรถยนต์ให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ แต่ได้ส่งมอบรถยนต์พร้อม
ของแถมให้แก่ผู้เช่าซื้อ หากมูลค่าสินค้าที่แถมไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไม่ต้องนำ
มูลค่าของสินค้าที่แถมมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79(4)
แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 40)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 แต่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยังคงมีหน้าที่ต้อง
ออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ขายและสินค้าที่แถมนั้นแก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ โดยระบุรายการสินค้าที่แถมไว้
ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขาย
2. กรณีการขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ เนื่องจากการให้เช่าซื้อรถยนต์ตามข้อเท็จจริง
ข้างต้นถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัท ผู้ให้เช่าซื้อได้
รับชำระเงินดาว์นก่อนถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวดบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงมี
หน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าซื้อทันทีที่ได้รับชำระเงินดาว์นดังกล่าว ตามมาตรา 78(2)(ก)
แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีทันทีที่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อไม่ต้องระบุรายการ
สินค้าที่แถมตามที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีที่ได้รับมาจากตัวแทนจำหน่ายลงในใบกำกับภาษีที่ออกให้แก่
ผู้เช่าซื้อ
เลขตู้: 64/31153

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020