เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.03)/246
วันที่: 3 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรจากการปริวรรตเงินตราของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, มาตรา 66, ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและมีรายได้จากการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่
จะได้รับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากอัตรา แลกเปลี่ยนที่ผันผวน
บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าไว้ บริษัทฯ จะต้องนำผลกำไรจากการปริวรรตเงินตรามา
คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
แนววินิจฉัย: กำไรจากการปริวรรตเงินตราที่จะถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน อันจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 2.4 แห่งประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 นั้น จะต้องเป็นกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ได้แก่ การส่งออกผลิตภัณฑ์ การนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2. กรณีกำไรที่เกิดจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการที่บริษัทฯ นำเงินกู้ยืมเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการนำรายได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนไปชำระหนี้เงินกู้
4. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศเข้ามา
ใช้ในกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ในวัน สุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนและไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่า เงินกู้ยืม
ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้นมีข้อผูกพันที่จะต้องนำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างแท้จริง
5. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นรายได้ของกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนหรือของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เฉลี่ยรายได้นั้นตามส่วนของ
รายได้ของแต่ละกิจการ
แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า กำไรจากการปริวรรตเงินตราที่บริษัทฯ ได้รับนั้น มิได้เกิดจาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงต้องนำกำไรนั้นมาคำนวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามนัยมาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/31146

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020