เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.03)/240
วันที่: 3 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินลงทุนในหุ้นที่ลดลง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (17)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ชำระ
มูลค่าหุ้นแล้ว 1,770 ล้านบาท ในระหว่างปี 2534-2537 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ส.จำนวน
7,365,700 หุ้น มูลค่าเป็นเงินรวม 150.56 ล้านบาท ราคาที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ต่อมาบริษัท ส.
มีผลขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ดังกล่าวจึงได้ประกาศลดทุนตามมติผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2543 จากราคาที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น เหลือ 5 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนที่
กระทรวงพาณิชย์ตามมติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำผลขาดทุนจาก
การลดทุนดังกล่าวที่บันทึกเป็นค่าเผื่อการลดค่าของเงินลงทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน์ จึงเป็นการ
ถือหุ้นไว้ในลักษณะเป็นทรัพย์สิน หากมีการลดมูลค่าหุ้น บริษัทฯ จะนำมูลค่าของหุ้นที่ ตีราคาต่ำลง
มาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ ตามมาตรา 65 ตรี (17) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะนำผลเสียหาย
จากการลดทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ต่อเมื่อได้มี
การขายหุ้นดังกล่าว
เลขตู้: 64/31133

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020