เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8542
วันที่: 31 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสมาคมได้รับค่าบำรุงพิเศษจากสมาชิก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (13), มาตรา 40(8), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ: สมาคมฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2521 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับการค้าข้าวและเพื่อผดุงผลประโยชน์แห่งกิจการประเภทข้าวของสมาชิก แต่ไม่รวมกันผูกขาด
การค้าข้าวฯลฯ ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกอยู่รวม 131 ราย และมีรายได้เฉพาะค่าบำรุงที่สมาชิกจ่ายให้
รายละ 500 บาทต่อเดือน กับค่าบำรุงพิเศษที่สมาชิกจ่ายให้ตามจำนวนข้าวที่ส่งออกในแต่ละเดือนตันละ
1.50 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสมาคมฯ สมาคมฯ ได้หารือว่า เงินรายได้จาก
ค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิกดังกล่าวจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินค่าบำรุงสมาคมฯ ที่ได้รับจากสมาชิก ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็น
รายได้ของสมาคมฯ ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด สำหรับเงินค่าบำรุงพิเศษที่สมาชิกจ่ายให้ตามจำนวนข้าวที่ส่งออกแต่ละ
เดือนเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทสมาชิกผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ 8. แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 64/30897

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020