เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./8468
วันที่: 30 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(11), มาตรา 77/2(2), มาตรา 81(2)(ค)
ข้อหารือ: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สั่งซื้อเตาเผาพลอยอุณหภูมิสูงควบคุมอุณหภูมิ
และบรรยากาศได้ จำนวน 1 เตา เป็นเงิน 4,810,414.90 บาท จากบริษัท L ประเทศเยอรมัน
โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2542 และเปิด L/C ผ่านธนาคาร ขณะนี้ได้รับของเรียบร้อยแล้ว ได้
เสียค่าอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 507,239 บาท เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นสถานศึกษาและเครื่องมือที่นำเข้า ๆ มาเพื่อการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงขอให้พิจารณายกเว้นและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไปแล้วจำนวน 358,198
บาท
แนววินิจฉัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีฐานะเป็น ผู้นำเข้า ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(2) และมาตรา 82(2)แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่
สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราศุลกากร กรณีตามข้อเท็จจริงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30894


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020