เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8467
วันที่: 30 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3(6)(ข), พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534ฯ
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรภาค ได้หารือเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
อันเป็นมรดกนาย ใจ ซึ่งสรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
1. นาย ใจ ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 4431 เลขที่ดิน 99 หน้าสำรวจ 1045 ตำบล
บางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาได้ถึงแก่กรรมและศาลแพ่งธนบุรีได้มีคำสั่งตามคดี
หมายเลขแดงที่ 2917/2529 ตั้งนางจือ (ภรรยา) เป็นผู้จัดการมรดก และนางจือ ได้โอนที่ดินมรดก
เป็นของตนเองเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2530
2. ต่อมานายโจ ได้เป็นโจทก์ฟ้องทายาทอื่นและผู้จัดการมรดกเป็นจำเลยเพื่อขอแบ่งมรดกต่อ
ศาลแพ่งธนบุรี โดยในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งธนบุรีคู่ความได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอม และ
ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมแล้วตามคดีหมายเลขแดงที่ 5330/2531 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า “ให้
จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4431 ตำบลบางเกลือ อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 105 ไร่ 1 งาน ให้แก่โจทก์ภายใน 15 วันนับแต่วันนี้ (8
พฤศจิกายน 2534) ค่าธรรมเนียมในการโอน จำเลยเป็นผู้ออกทั้งสิ้น สำหรับที่ดินแปลงอื่นตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์ขอสละให้ทายาทอื่นไปแบ่งปันกันเอง โดยโจทก์ไม่ติดใจเรียกร้องแต่
อย่างใด”
3. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 ผู้จัดการมรดกได้จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนด ดังกล่าวให้
นายโจ ตามคำพิพากษาตามยอม และนายโจ ได้ทำสัญญาขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นายชาติ เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2535
4. สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ เห็นว่า การขายอสังหาริมทรัพย์ของนายใจ ได้กระทำ
ภายในห้าปีนับแต่วันได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ จึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่นายใจ โต้แย้งว่าที่ดินแปลง
ดังกล่าวได้รับมาทางมรดกจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.
2534 จึงส่งเรื่องให้สำนักงานสรรพากรภาค พิจารณา
5. สำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่า การที่นางจือ ผู้จัดการมรดก ได้โอนที่ดินอันเป็น
ทรัพย์มรดกเป็นชื่อของตนเองเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2530 และในปีเดียวกันนายใจ ได้ยื่นฟ้องทายาท
อื่นและผู้จัดการมรดกเป็นจำเลยเพื่อขอแบ่งมรดก และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 ผู้จัดการมรดกได้
จดทะเบียนทำนิติกรรมยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นายโจ ซึ่งเป็นทายาทของเจ้ามรดก ต่อมาวันที่ 28
มกราคม 2535 นายโจ ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวไป จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทาง
มรดก ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 3(6)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244)
พ.ศ. 2534 จึงหารือว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ความเห็นของสำนักงานสรรพากรภาค ถูกต้องแล้ว
เลขตู้: 64/30893


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020