เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./8466
วันที่: 30 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรัฐวิสาหกิจให้เอกชนเช่าลงทุนบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ต), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2535
ข้อหารือ: กรณีที่การท่าเรือฯ นำพื้นที่ท่าเทียบเรือ C3 ไปให้บริษัทที่ชนะการประกวดราคาเช่าบริหาร
ตามเงื่อนไขของสัญญา เข้าลักษณะเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร
และตามข้อ 2(4) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6)แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 กำหนดความว่า “ภาษีซื้อที่เกิดจากการ ก่อสร้าง
อาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาได้
ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะ ที่ได้กระทำ
ภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์
อื่น เพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้
ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจาก (ก) …(ฉ) การประกอบกิจการของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ”
ต่อมากรมสรรพากรได้มีคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ และผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะ
ทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2544 กำหนดว่า การให้บริการของ
กิจการท่าเรือ กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการผู้ประกอบ
กิจการดังกล่าวต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงขอทราบว่า กรณีที่การท่าเรือฯ นำท่าเทียบเรือไปให้เอกชนเช่าลงทุนบริหารและ
ประกอบกิจการท่าเรือ หรือให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น การท่าเรือฯ นำท่าเทียบเรือไปให้เอกชนเช่าลงทุนบริหารและ
ประกอบกิจการท่าเรือหรือให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ เข้าลักษณะเป็น
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากการท่าเรือฯ ได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้ออันเกิดจากการ ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักออกจากภาษีขายตามข้อ 2(4) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไป
หักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2535 สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อใช้หรือจะใช้ใน
กิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของการท่าเรือฯ หากการท่าเรือฯ ได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไป
ใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ อัน
เนื่องมาจากการแปรรูปกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการใน
กิจการของรัฐ การท่าเรือฯ ยังคงมีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(4)(ฉ) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 64/30892


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020