เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8385
วันที่: 28 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจัดรายการชิงโชค
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรภาค แจ้งว่า บริษัทฯ เป็นศูนย์การค้า บริษัทฯ ได้จัดรายการชิงโชคให้
แก่ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า รางวัลคือบ้านพร้อมที่ดิน 1 หลัง มูลค่า 2,000,000 บาท
ศูนย์การค้าจะรับบ้านจากบริษัท A โดยต่างมีผลตอบแทนคือ บริษัท A ให้บ้านพร้อมที่ดินศูนย์การค้าให้
พื้นที่โชว์ ขายบ้านเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2540 ถึงมิถุนายน 2541
ศูนย์การค้าบันทึกรายการบัญชี
เดบิต มูลค่าของรางวัล 2,000,000.-
เครดิต รายได้รับล่วงหน้า 2,000,000.-
เมื่อบริษัท A ใช้พื้นที่จริง ศูนย์การค้าจะออกใบเสร็จรับเงินตามมูลค่าของพื้นที่โชว์ เช่น
ครั้งที่ 1 มูลค่า 200,000.- บาท ศูนย์การค้าจะออกใบเสร็จรับเงิน 200,000.- บาท
ศูนย์การค้าบันทึกรายการบัญชี
เดบิต รายได้รับล่วงหน้า 200,000.-
เครดิต รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 200,000.-
น.ส. ก. เป็นผู้ได้รับรางวัลศูนย์การค้าได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 และ
นำส่งกรมสรรพากร บริษัท A ได้ใช้พื้นที่ศูนย์การค้า 4 ครั้ง เป็นเงิน 800,000 บาท แต่บริษัท A ไม่
สามารถโอนบ้านพร้อมที่ดินให้ น.ส. ก. ได้ เนื่องจากมีปัญหาการเงินกับธนาคาร (NPL) ศูนย์การค้า
ได้ทำการตกลงกับ น.ส. ก เปลี่ยนของรางวัลเป็นรถยนต์ 1 คัน ศูนย์การค้าได้เจรจาตกลงกับบริษัท B
ขอรางวัลรถยนต์ 1 คัน มูลค่า 900,000 บาท โดยมีผลตอบแทนเช่นเดียวกับบริษัท A คือ ให้ใช้พื้นที่
โชว์และขายรถจำนวน 6 ครั้งภายใน 6 เดือน มูลค่า 900,000 บาท ศูนย์การค้าหารือว่า
1. ศูนย์การค้าต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กับ น.ส. ก. ในอัตราร้อยละ 5 มูลค่า
900,000 บาท อีกครั้งหรือไม่ และในกรณีที่ น.ส. ก. ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ครั้งแรก สามารถ
ขอคืนภาษีได้หรือไม่
2. ศูนย์การค้ากำลังฟ้องร้องบริษัท A และได้โอนกลับรายการ รายได้รับล่วงหน้าซึ่งคงเหลือ
1,200,000 บาท ศูนย์การค้าจะดำเนินการอย่างไรและต้องบันทึกรายการอย่างไร หากมีการฟ้องร้อง
คดีต่อศาล
สำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่า
1. กรณีตามข้อ 1 การที่ศูนย์การค้าไม่สามารถมอบที่ดินและบ้านให้แก่ลูกค้าตาม ที่ได้จัด
รายการชิงโชคเนื่องจากบริษัท A ไม่สามารถส่งมอบที่ดินและบ้านให้ศูนย์การค้า แต่ศูนย์การค้าได้หักภาษี
ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของที่ดินและบ้านและนำส่งกรมสรรพากรแล้ว ในกรณีดังกล่าว
ศูนย์การค้าไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะ
หักเมื่อศูนย์การค้าได้จ่ายรางวัลให้แก่ลูกค้า ดังนั้น น.ส. ก. ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี
นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 27 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตามเมื่อศูนย์การค้าได้เปลี่ยนมูลค่าของรางวัลเป็นรถยนต์ให้ น.ส. ก แทนที่
ดินและบ้าน ศูนย์การค้ามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามนัยข้อ 9(1) ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
2. กรณีตามข้อ 2 ศูนย์การค้าได้ยื่นฟ้องบริษัท A ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา
ศูนย์การค้าจะบันทึกรายได้ต่อเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัท A ชดใช้ค่าเสียหายแก่ศูนย์การค้า แต่
เนื่องจากยังไม่มีแนววินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว จึงขอทราบว่า ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ความเห็นของภาคถูกต้องแล้ว
เลขตู้: 64/30882


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020