เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./8112
วันที่: 23 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์การเรียนการสอน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(11), มาตรา 77/2(2), มาตรา 81(2)(ค)
ข้อหารือ: สมาคมฯ ได้รับบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ใช้แล้วจากโรงเรียนและ
สมาคมต่าง ๆ ในประเทศไต้หวัน เพื่อให้นำไปแจกจ่ายยังโรงเรียนจีนในภาคใต้ที่ขาดอุปกรณ์การเรียน
การสอน สมาคมฯ จึงขอยกเว้นภาษีจากการนำเข้าอุปกรณ์การเรียนการสอน ดังกล่าว เนื่องจากสมาคมฯ
มิได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับบริจาคมาประกอบการค้าแต่อย่างใด
แนววินิจฉัย: การนำเข้าอุปกรณ์การเรียนการสอนดังกล่าว สมาคมฯ มีฐานะเป็น “ผู้นำเข้า” ตามมาตรา
77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เว้นแต่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับบริจาคเป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาค
ว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวก็จะ
ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30862

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020