เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8107
วันที่: 23 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: สำนักงานฯ ได้ว่าจ้างบริษัท วาย จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดสดและบันทึกเทป
การประชุมสัมมนาผู้แทนครู เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 314/2544 ลงวันที่ 25
เมษายน 2544 วงเงิน 352,030.- บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่บริษัทฯ มีเงื่อนไขเป็นการภายในว่าจะต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนวัน
ออกอากาศจึงได้อนุมัติให้ข้าราชการยืมเงินทดรองราชการไปจ่ายให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2544 หารือว่า สำนักงานฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: เงินรับล่วงหน้าจากการรับถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการประชุมสัมมนาของบริษัท วาย จำกัด
(มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของเงินชำระค่าจ้างตามสัญญาจ้างทำของ และเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อสำนักงานฯ ได้ออกใบสั่งจ้างโดยตรงแล้วแม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ยืม
เงินทดรองราชการไปจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามใบสั่งจ้างนั้น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ในฐานะผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 เมื่อมีการจ่ายเงิน ทั้งนี้
ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30857


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020