เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8104
วันที่: 23 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการขนส่ง
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ, มาตรา 40
ข้อหารือ: ห้างฯ ประกอบกิจการขายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคพร้อมขนส่ง ให้แก่เรือต่างประเทศที่
เข้ามาขนถ่ายสินค้าบริเวณเกาะสีชัง แหลมฉบังและมาบตาพุด โดยห้างฯ ซื้อน้ำประปาจาก
การประปาส่วนภูมิภาค และถ่ายลงเรือยนต์บรรทุกน้ำของห้างฯ จากนั้นนำไปจ่ายให้เรือต่างประเทศ
และเรียกเก็บเงินจากตัวแทนเรือหรือเจ้าของเรือต่อไป
ห้างฯ หารือว่า เมื่อบริษัทตัวแทนเรือหรือเจ้าของเรือจ่ายค่าซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ดังกล่าว จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย: การขายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคพร้อมขนส่งตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือเป็นการขาย
สินค้า เมื่อผู้ซื้อชำระราคาค่าสินค้าดังกล่าวแก่ห้างฯ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 64/30854

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020