เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8102
วันที่: 23 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของนักแสดงสาธารณะ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41, อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.102/2544ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ TOM ให้
นำการแสดง “DISNEY ON ICE” เข้ามาแสดงในประเทศไทย นักแสดงดังกล่าวเป็นพนักงานของ TOM
ทั้งหมด และ TOM มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้กับนักแสดงเป็นรายสัปดาห์ โดย TOM ได้แจ้งรายละเอียด
การจ่ายเงินเดือนในส่วนที่ทำงานในประเทศไทยให้บริษัทฯ ทราบ และเมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้ TOM
บริษัทฯ ได้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.36 ทุกครั้งที่มี
การจ่ายเงิน บริษัทฯ หารือว่าเมื่อนักแสดงต้องเดินทางออกจากประเทศไทย นักแสดงมีหน้าที่ต้องชำระ
ภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากการแสดงในประเทศไทย และต้องขอใบผ่านภาษีอากรก่อนเดินทางออกนอก
ประเทศ และการที่นักแสดงยื่นชำระภาษีเงินได้เป็นรายบุคคลตามเงินได้ที่ได้รับจาก TOM สำหรับส่วนที่มี
การแสดงในประเทศไทยรวมทั้งประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้จ่ายเงินแทนให้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง
รายได้ส่วนที่ได้รับยกเว้นตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. นักแสดงสาธารณะ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศได้เข้ามาแสดง“DISNEY ON ICE”
ในประเทศไทย และได้รับเงินได้จากการแสดง เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้ เนื่องจากหน้าที่
งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย นักแสดงสาธารณะดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับรวมทั้ง
ประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามมาตรา 41
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร กรณีนักแสดงสาธารณะมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่
ประเทศไทยได้ทำไว้กับประเทศนั้น ๆ
2. คนต่างด้าวที่เป็นนักแสดงสาธารณะ ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรต่อกรมสรรพากร ก่อน
การเดินทางออกจากประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง
กำหนดให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทยไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2541
อนึ่ง คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.102/2544 ฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ได้กำหนด
แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มของนักแสดงสาธารณะ ผู้จัดให้มีการแสดงของ
นักแสดงสาธารณะ และคู่สัญญาที่จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดงไว้แล้ว
เลขตู้: 64/30853

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020